Porfolio Design

Portfolio คือ แฟ้มผลงาน เป็นเอกสารในการรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของบุคค,เพื่อใช้ในการสำเสนอประกอบการพิจารณาการประเมินการทำงาน การสัมครเข้าทำงาน หรือการสมัครเข้าเรียน

โดยนักเรียนระดับชั้น ม.6 จะใช้ Portfolio ในการใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบแรก ดังนั้นการทำ Portfolio ให้ โดดเด่น น่าสนใจ สื่อสารกับกรรมการหรือคนดูได้ชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

Portfolio ต้องมีอะไรบ้าง?

หน้าปก Portfolio, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม, รางวัลที่เคยได้รับและผลงานต่างๆ, ภาคผนวก